# insert(位置指定で差し込む)

# Python

items.insert(i, v)

こうでもよさそう

items[i:i] = [v]

# Ruby

items.insert(n, v)

[ 📩 ご意見 ]